ZGW API Standaard documentatie

Versie 0.1

Inleiding

De ZGW API standaard beschrijft de eisen aan API’s die gebruikt worden in applicaties voor zaakgericht werken. We onderscheiden een aantal registraties en schrijven voor hoe de API eruit ziet en functioneert.

Deze standardisatie zorgt vervolgens voor gegarandeerde interoperabiliteit tussen registraties en consumers die van de API’s gebruik maken.

Inhoudsopgave

Definities

 • OAS schema: een API definitie die de OpenAPI-Specification volgt. vng-Realisatie publiceert de schema’s waaraan implementaties moeten voldoen op github.

 • Consumer: een technologie die van de API’s gebruik maakt. Dit kan een taakapplicatie zijn, een andere service in service-naar-service communicatie, of eender welke (generieke) client-applicatie.

 • ‘Uiteindelijk resulteren’ betekent dat redirects (HTTP 301, HTTP 302) toegestaan zijn, mits deze redirect-locatie resulteert in een HTTP 200.

 • Autorisatie: het mechanisme om wel of niet toegang te verlenen tot operaties en/of gegevens in de APIs. Niet te verwarren met authenticatie.

 • Authenticatie: het mechanisme om de identiteit van een een persoon of andere entiteit vast te stellen.

 • Eindgebruiker: de persoon die gebruik maakt van een (taak)applicatie die communiceert via de ZGW API’s.

 • De codes bij business logica (zoals zrc-001) verwijzen naar de Postman tests voor ZGW API’s

Beschikbaar stellen van API-spec

Iedere component MOET het OAS schema serveren, onder {APIROOT}/schema/openapi.yaml.

Voorbeelden van geldige URLs:

 • https://ref.tst.vng.cloud/zrc/api/v1/schema/openapi.yaml
 • https://zrc.nl/api/v1/schema/openapi.yaml
 • https://api.zrc.nl/v1/schema/openapi.yaml
 • https://v1.api.zrc.nl/schema/openapi.yaml

De service-naar-service communicatie MOET het schema opvragen om operaties op resources uit te voeren.

Gegevensformaten

Een aantal formaten zijn nog niet formeel vastgelegd in OAS of JSON-Schema, echter deze worden wel binnen de ZGW API’s gebruikt en opgelegd.

Duur

Een duur (EN: duration) MOET in ISO-8601 durations uitgedrukt worden.

Autorisatie

De API-endpoints vereisen autorisatie, in de minimale vorm met scopes. Deze scopes zijn opgenomen in de OAS spec.

API requests van clients MOETEN een JSON Web Token (JWT) versturen naar de API. Dit token MOET in de Authorization HTTP header opgenomen worden, met als type Bearer. Voorbeeld:

Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImNsaWVudF9pZGVudGlmaWVyIjoiZG9jcy1VNW9hSGhmMUEyVFgifQ.eyJpc3MiOiJkb2NzLVU1b2FIaGYxQTJUWCIsImlhdCI6MTU0MzI0NjkwNywiemRzIjp7InNjb3BlcyI6W10sInphYWt0eXBlcyI6W119fQ.e9Khey44Tgobqu8boB_GclDQ8Et7I3DhbPmTTrIu9U4

Client en server maken gebruik van shared secret om het JWT te signen, met het HMAC SHA-256 algoritme. Iedere client MAG een eigen secret hebben. De server MOET aan de hand van de client_id key in de JWT payload de bijhorende secret opvragen. De server MOET met het juiste shared secret het JWT valideren tegen tampering.

Voorbeeld van een payload:

{
  "iss": "voorbeeld-consumers",
  "iat": 1556898201,
  "client_id": "dsh5thqAzL6I9SC5IPgR"
}

Na succesvolle validatie van het JWT is nu zeker dat de consumer is wie die beweert te zijn.

Providers MOETEN voor elke aanroep door de client controleren of de client geautoriseerd is om deze aanroep uit te voeren.

Providers MOETEN een geconfigureerde autorisatiecomponent bevragen met het client_id als query-parameter om de autorisaties van deze client op te vragen, conform de API-specificatie van het AC.

Providers MOGEN deze gegevens cachen om performance-redenen. Indien er van caching gebruik gemaakt wordt, dan MOETEN providers een mechanisme inbouwen om wijzingen in het AC meteen door te voeren in de cache. Het is AANGERADEN om hiervoor te abonneren op notificaties verstuurd door het AC.

Autorisatiecomponent

Alle operaties beschreven in openapi.yaml MOETEN ondersteund worden en tot hetzelfde resultaat leiden als de referentie-implementatie van het AC.

Het is NIET TOEGESTAAN om gebruik te maken van operaties die niet beschreven staan in deze OAS spec, of om uitbreidingen op operaties in welke vorm dan ook toe te voegen.

Run-time gedrag

De AC MAG bij de registratie van autorisaties die een of meer zaaktypen bevatten controleren of de zaaktypen bestaan. Merk op dat hiervoor het AC zelf geautoriseerd moet zijn om het ZTC te bevragen.

Uniciteit van client_ids

Een applicatie MAG zich met meerdere client_ids identificeren, waarbij er een client_id per provider gebruikt wordt. Als eenmaal een client_id aan een applicatie toegekend is, dan MAG dit client_id NIET opnieuw gebruikt worden. Een client_id identifieert uniek 1 en slechts 1 applicatie.

Autorisatiesspecificatie

Autorisaties MOETEN gespecifieerd worden op 1 van de volgende manieren:

 • opvoeren van Autorisatie-objecten bij een Applicatie, waarbij de vlag heeftAlleAutorisaties false is
 • het zetten van de vlag heeftAlleAutorisaties op true, waarbij er GEEN Autorisatie-objecten mogen opgevoerd worden

Filter parameters

Componenten ondersteunen het filteren van gegevens op basis van parameters in de querystring. Deze parameters MOETEN gevalideerd worden op het juiste formaat, net zoals inputvalidatie plaatsvindt bij een create of update.

Indien de validatie faalt, dan MOET de API antwoorden met een HTTP 400 foutbericht, waarbij de invalid-params key meer informatie bevat over de fout.

Indien een parameter wordt toegepast die niet in de OAS van de betreffende API staat, dan MOET de API antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Notificaties

Componenten dienen events te publiceren naar (een) notificatierouteringcomponent(en) (NRC). De NRC MOET volledig de openapi.yaml implementeren.

Applicaties MOGEN een abonnement nemen op 1 of meer kanalen. Deze applicaties zijn dan event consumers. Een event consumer MOET de API volgens openapi.yaml implementeren om berichten te kunnen ontvangen.

Componenten geven aan indien het nemen van een abonnement op bepaalde kanalen verplicht is. Deze componenten zijn dan naast provider ook een event consumer.

Kanalen

Elke bron, wat bij de ZGW API’s één-op-éen overeen komt met een component zoals het ZRC, DRC, BRC, etc., MOETEN hun kanaal registreren bij de NRC indien dit nog niet bestaat. Elke bron MOET tevens documenteren op welke kanalen die publiceert.

Abonneren

Consumers MOGEN zich abonneren op kanalen. Een consumer MOET hiervoor een endpoint registreren, beveiligd met een Authorization header. Bij het registeren geeft de consumer een geldige header waarde mee zodat het NRC de berichten kan afleveren.

Optioneel MAG een abonnement filters bevatten op basis van berichtkenmerken.

Berichten en kenmerken

Bronnen MOETEN events versturen naar het NRC. Het NRC MOET deze vervolgens bij de endpoints van abonnementen afleveren, conform de filters van het abonnement op basis van de kenmerken.

Berichten MOETEN informatie-arm zijn, in het kader van privacy-by-design. Het formaat van berichten is beschreven in de NRC OAS.

In de documentatie van elke bron MOET beschreven zijn welke kanalen en kenmerken geldig zijn. Tevens MOET beschreven zijn welke gebeurtenissen tot een notificatie leiden.

Toekomstige ontwikkelingen

 • pollen
 • berichten bewaren (retentie)
 • (gemiste) berichten opvragen
 • abonnementen automatisch annuleren indien herhaaldelijk fout bij afleveren

Zaakregistratiecomponent

Zaakregistratiecomponenten (ZRC) MOETEN aan twee aspecten voldoen:

 • de ZRC openapi.yaml MOET volledig geïmplementeerd zijn

 • het run-time gedrag beschreven in deze standaard MOET correct geïmplementeerd zijn.

OpenAPI specificatie

Alle operaties beschreven in openapi.yaml MOETEN ondersteund worden en tot hetzelfde resultaat leiden als de referentie-implementatie van het ZRC.

Het is NIET TOEGESTAAN om gebruik te maken van operaties die niet beschreven staan in deze OAS spec, of om uitbreidingen op operaties in welke vorm dan ook toe te voegen.

Run-time gedrag

Bepaalde gedrageningen kunnen niet in een OAS spec uitgedrukt worden omdat ze businesslogica bevatten. Deze gedragingen zijn hieronder beschreven en MOETEN zoals beschreven geïmplementeerd worden.

Valideren zaaktype op de Zaak-resource (zrc-001)

Bij het aanmaken (zaak_create) en bijwerken (zaak_update en zaak_partial_update) MOET de URL-referentie naar het zaaktype gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het zaaktype niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

(TODO: valideren dat het inderdaad om een zaaktype resource gaat -> validatie aanscherpen)

Garanderen uniciteit bronorganisatie en identificatie op de Zaak-resource (zrc-002)

Bij het aanmaken (zaak_create) en bijwerken (zaak_update en zaak_partial_update) MOET gevalideerd worden dat de combinatie identificatie en bronorganisatie uniek is, indien de identificatie door de consumer meegestuurd wordt.

Indien de identificatie niet door de consumer gestuurd wordt, dan MOET het ZRC de identificatie genereren op een manier die garandeert dat de identificatie uniek is binnen de bronorganisatie.

Valideren informatieobject op de ZaakInformatieObject-resource (zrc-003)

Bij het aanmaken (zaakinformatieobject_create) MOET de URL-referentie naar het informatieobject gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het informatieobject niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Er MOET gevalideerd worden dat de combinatie zaak en informatieobject niet eerder voorkomt. Indien deze al bestaat, dan MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Er MOET gevalideerd worden dat de relatie tussen het informatieobject en de zaak al bestaat in het DRC. De bron van het informatieobject is bekend door de eerdere validaties op deze URL. De API-spec van het DRC voorziet in query- parameters om het bestaan te kunnen valideren.

Limiteren zaakgegevens op basis van zaaktypes claim (zrc-004)

De zaaktypes claim is een lijst van URLs van zaaktypes waar de eindgebruiker rechten op heeft.

De server MOET resultaten van lijst-operaties (zaak_list, zaak__zoek) limiteren tot de zaaktypes in de zaaktypesclaim.

De server MOET een HTTP 403 antwoord sturen bij detail-operaties op zaken van een ander zaaktype dan deze in de claim (zaak_retrieve).

Afsluiten zaak (zrc-005)

Een zaak wordt afgesloten door een eindstatus toe te kennen aan een Zaak. Elk ZaakType MOET minimaal één StatusType kennen. De eindstatus binnen een ZaakType is het StatusType met het hoogste volgnummer.

Een Zaak MOET een Resultaat hebben voor deze afgesloten kan worden.

De Zaak.einddatum MOET logisch afgeleid worden uit het toekennen van de eindstatus via de Status.datumStatusGezet.

Als een Zaak een eindstatus heeft dan is de zaak afgesloten en mogen gegevens van de zaak niet meer aangepast worden (behalve om redenen van correctie). Dit MOET beveiligd worden met de scope zds.scopes.zaken.geforceerd-bijwerken.

Bij het afsluiten van een Zaak MOET het ZRC Informatieobject.indicatieGebruiksrecht controleren van alle gerelateerde informatieobjecten. Deze MAG NIET null zijn, maar MOET true of false zijn. Indien dit niet het geval is, dan dient het ZRC een validatiefout te genereren met code indicatiegebruiksrecht-unset.

Heropenen zaak

Bij het heropenen van een Zaak MOET de client een andere status toevoegen aan de zaak dan een eindstatus. Hiervoor MOET de client de scope zds.scopes.zaken.heropenen hebben.

Tevens MOET de provider de volgende velden op null zetten zodra een eindstatus wordt gewijzigd in een andere status:

 • Zaak.einddatum
 • Zaak.archiefactiedatum
 • Zaak.archiefnominatie

Vertrouwelijkheidaanduiding van een zaak (zrc-006)

Indien de client een vertrouwelijkheidaanduiding meegeeft bij het aanmaken of bewerken van een zaak, dan MOET de provider deze waarde toekennen. Indien de client deze niet expliciet toekent, dan MOET deze afgeleid worden uit Zaak.ZaakType.vertrouwelijkheidaanduiding.

Een Zaak response van de provider MOET altijd een geldige waarde voor vertrouwelijkheidaanduiding bevatten. Een client MAG een waarde voor vertrouwelijkheidaanduiding meesturen.

Valideren communicatiekanaal op de Zaak resource (zrc-007)

Bij het aanmaken (zaak_create) en bijwerken (zaak_update en zaak_partial_update) MOET de URL-referentie naar het communicatiekanaal gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het zaaktype niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Het ophalen van deze resource moet een JSON-document zijn met de vorm van een communicatiekanaal zoals gedocumenteerd op de referentielijsten-api:

{
  "url": "http://example.com",
  "naam": "string",
  "omschrijving": "string"
}

Valideren relevanteAndereZaken op de Zaak-resource (zrc-008)

De lijst relevanteAndereZaken bevat URL-referenties naar andere zaken. Elke URL-referentie MOET gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van de url niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

In het foutbericht MOET de naam binnen invalid-params dan relevanteAndereZaken.<index> zijn, waarbij index start bij 0.

Gegevensgroepen (zrc-009)

De client MAG gegevensgroepen zoals Zaak.verlenging en Zaak.opschorting meesturen met een waarde null om aan te geven dat er geen waarde gezet is. Dit is equivalent aan het niet-meesturen van de key in de request body. Als de client een (genest) object meestuurt, dan MOET de provider hierop de validatie van de gegevensgroep toepassen.

De provider MOET altijd de geneste structuur van de gegevensgroep antwoorden.

Valideren hoofdzaak op de Zaak-resource (zrc-010)

Bij het aanmaken of bewerken van een Zaak kan de hoofdzaak aangegeven worden. Dit MOET een geldige URL-referentie naar een Zaak zijn, indien opgegeven.

Indien de client een hoofdzaak opgeeft die zelf een deelzaak is (i.e. Zaak.hoofdzaak != null), dan moet het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht (deelzaken van deelzaken zijn NIET toegestaan).

Indien de client een zaak bewerkt en diezelfde zaak als URL-referentie meegeeft als hoofdzaak, dan moet het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht (een zaak MAG GEEN deelzaak van zichzelf zijn).

Zaak.betalingsindicatie en Zaak.laatsteBetaaldatum (zrc-011)

Indien de betalingsindicatie de waarde "nvt" heeft en een waarde gegeven is voor laatsteBetaaldatum, dan MOET het ZRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht. Bij alle andere waarden van betalingsindicatie MAG een waarde opgegeven worden voor laatsteBetaaldatum.

Indien een waarde ingevuld is voor laatsteBetaaldatum en de betalingsindicatie wordt gewijzigd naar "nvt", dan MOET de laatsteBetaaldatum op null gezet worden.

Valideren van producten en/of diensten bij een Zaak (zrc-012)

Bij het aanmaken (zaak_create) en bijwerken (zaak_update en zaak_partial_update) MOET de collectie productenOfDiensten worden getoetst tegen het Zaaktype.productenOfDiensten van het betreffende zaaktype. De producten en/of diensten van de zaak MOETEN een subset van de producten en/of diensten op het zaaktype zijn.

Archiveren

Afleiden van archiveringsparameters (zrc-013)

Het resultaat van een zaak is bepalend voor het archiefregime. Bij het afsluiten van een zaak MOETEN de attributen Zaak.archiefnominatie en Zaak.archiefactiedatum bepaald worden uit het Zaak.Resultaat als volgt:

 1. Indien de zaak geen archiefnominatie heeft, dan MOET deze overgenomen worden uit Resultaat.Resultaattype.archiefnominatie
 2. Indien Resultaat.Resultaattype.archiefactietermijn gevuld is:
  1. Bepaal de brondatum van de archiefprocedure
   1. Consulteer het groepattribuut Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure
   2. Afhankelijk van de waarde van afleidingswijze:
    • afgehandeld -> gebruik Zaak.einddatum
    • hoofdzaak -> gebruik Zaak.hoofdzaak.einddatum
    • eigenschap -> gebruik de waarde van de eigenschap met als naam de waarde van Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.datumkenmerk
    • ander_datumkenmerk -> brondatum MOET handmatig afgeleid en gezet worden
    • zaakobject -> zoek de gerelateerde objecten van type Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.objecttype. Lees van elk object het attribuut met de naam Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.datumkenmerk en gebruik de maximale waarde.
    • termijn -> Zaak.einddatum + Resultaat.Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.procestermijn
    • gerelateerde_zaak -> TODO
    • ingangsdatum_besluit -> maximale Besluit.ingangsdatum van alle gerelateerde besluiten
    • vervaldatum_besluit -> maximale Besluit.vervaldatum van alle gerelateerde besluiten
  2. Zet Zaak.archiefactiedatum als brondatum + Resultaat.Resultaattype.archiefactietermijn

Indien de archiefactiedatum niet bepaald kan worden, dan MAG er geen datum gezet worden. Dit kan voorkomen als de brondatum niet bepaald kan worden of de archiefactietermijn niet beschikbaar is.

Zetten Zaak.archiefstatus (zrc-014)

De standaardwaarde voor archiefstatus is nog_te_archiveren. Indien een andere waarde gezet wordt, dan MOETEN alle gerelateerde informatieobjecten de status gearchiveerd hebben.

De attributen Zaak.archiefnominatie en Zaak.archiefactiedatum MOETEN een waarde krijgen als de de archiefstatus een waarde krijgt anders dan nog_te_archiveren.

Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, dan MOET het ZRC met een HTTP 400 foutbericht antwoorden.

Vernietigen van zaken (zrc-015)

Bij DELETE requests op zaken MOETEN de zaak en gerelateerde objecten fysiek uit de opslag verwijderd worden. Soft-deletes zijn NIET TOEGESTAAN. Onder gerelateerde objecten wordt begrepen:

 • zaak - de deelzaken van de verwijderde hoofzaak
 • status - alle statussen van de verwijderde zaak
 • resultaat - het resultaat van de verwijderde zaak
 • rol - alle rollen bij de zaak
 • zaakobject - alle zaakobjecten bij de zaak
 • zaakeigenschap - alle eigenschappen van de zaak
 • zaakkenmerk - alle kenmerken van de zaak
 • zaakinformatieobject - dit moet door-cascaden naar DRCs, zie ook https://github.com/VNG-Realisatie/gemma-zaken/issues/791 (TODO)
 • klantcontact - alle klantcontacten bij een zaak

Een deelzaak KAN vernietigd worden zonder dat de hoofdzaak vernietigd wordt.

Data filteren bij de bron

Het autorisatiecomponent (AC) legt op het niveau van zaaktype vast welke operaties mogelijk en wat de maximale vertrouwelijkheidaanduiding is voor een consumer.

Het ZRC MAG ENKEL zaken ontsluiten waarvan:

 • het zaaktype voorkomt in de autorisaties van de consumer
 • de vertrouwelijkheidaanduiding lager of gelijk aan de maximale vertrouwelijkheidaanduiding is voor het betreffende zaaktype

De API-specificatie legt vast welke scopes nodig zijn voor welke operaties. Een provider MOET operaties blokkeren op zaken waarvan de nodige scopes niet toegekend zijn voor het zaaktype van de betreffende zaak.

Indien een operatie niet toegelaten is, dan MOET de provider met een HTTP 403 foutbericht antwoorden.

Een consumer is verbonden aan het concept Applicatie, waarop autorisaties gedefinieerd worden. Het is mogelijk om op het niveau van Applicatie de vlag heeftAlleAutorisaties te zetten. Indien deze gezet is, dan MOET de provider alle operaties voor deze consumer toelaten, op alle zaken.

Documentregistratiecomponent

documentregistratiecomponentsen (DRC) MOETEN aan twee aspecten voldoen:

 • de DRC openapi.yaml MOET volledig geïmplementeerd zijn

 • het run-time gedrag beschreven in deze standaard MOET correct geïmplementeerd zijn.

OpenAPI specificatie

Alle operaties beschreven in openapi.yaml MOETEN ondersteund worden en tot hetzelfde resultaat leiden als de referentie- implementatie van het DRC.

Het is NIET TOEGESTAAN om gebruik te maken van operaties die niet beschreven staan in deze OAS spec, of om uitbreidingen op operaties in welke vorm dan ook toe te voegen.

Run-time gedrag

Bepaalde gedrageningen kunnen niet in een OAS spec uitgedrukt worden omdat ze businesslogica bevatten. Deze gedragingen zijn hieronder beschreven en MOETEN zoals beschreven geïmplementeerd worden.

Valideren informatieobjecttype op de EnkelvoudigInformatieObject-resource (drc-001)

Bij het aanmaken (enkelvoudiginformatieobject_create) MOET de URL-referentie naar het informatieobjecttype gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het informatieobjecttype niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het DRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

(TODO: valideren dat het inderdaad om een informatieobjecttype resource gaat -> validatie aanscherpen)

Valideren object op de ObjectInformatieObject-resource (drc-002)

Bij het aanmaken (objectinformatieobject_create) MOET de URL-referentie naar het object gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het object niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het DRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Er MOET gevalideerd worden dat de combinatie object en informatieobject niet eerder voorkomt. Indien deze al bestaat, dan MOET het DRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

(TODO: valideren dat het van het type object_type is -> validatie aanscherpen)

Valideren relatieinformatie op ObjectInformatieObject-resource (drc-003)

Op basis van het objectType MOET de aardRelatie gezet worden conform het RGBZ. Dit betekent:

 • aardRelatie is "hoort_bij", indien objectType:
  • zaak
 • aardRelatie is "legt_vast", indien objectType:
  • besluit

De resource bevat de velden titel, beschrijving en registratiedatum. Deze velden zijn enkel van toepassing op aardRelatie "hoort_bij" en MOETEN genegeerd worden bij aardRelatie "legt_vast".

De registratiedatum MOET door het systeem gezet worden op het moment van aanmaken.

Bij het updaten (objectinformatieobject_update en objectinformatieobject_partial_update) is het NIET TOEGESTAAN om de relatie te wijzingen. Bij andere waardes voor de attributen object, objectType en informatieobject MOET het DRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Synchroniseren relaties met informatieobjecten (drc-004)

Wanneer een relatie tussen een INFORMATIEOBJECT en een ander OBJECT gemaakt of bijgewerkt wordt, dan MOET het DRC in de bron van OBJECT ook deze relatie aanmaken/bijwerken.

OBJECT is van OBJECTTYPE. OBJECTTYPE bepaalt de naam van de relatieresource in de bron van OBJECT, zijnde {objecttype}informatieobject. De resource is volledig in kleine letters. De relatieresource moet als geneste resource ontsloten worden van OBJECT.

De relatieresource MAG NIET meer velden ontsluiten dan het veld informatieobject, en de waarde MOET de canonical URL zijn van de informatieobjectresource.

Een voorbeeld met een object van het type Zaak:

 1. Een informatieobject wordt gerelateerd aan een zaak door een consumer:

   POST https://drc.nl/api/v1/objectinformatieobjecten
  
   {
     "informatieobject": "https://drc.nl/api/v1/enkelvoudigeinformatieobjecten/1234",
     "object": "https://zrc.nl/api/v1/zaken/456789",
     "objectType": "zaak",
     "titel": "",
     "beschrijving": ""
   }
  
 2. Het DRC MOET de relatie spiegelen in het ZRC:

   POST https://zrc.nl/api/v1/zaken/456789/zaakinformatieobjecten
  
   {
    "informatieobject": "https://drc.nl/api/v1/enkelvoudigeinformatieobjecten/1234",
   }
  

Merk op dat het aanmaken van de relatie niet gelimiteerd is tot het aanmaken via de API. Indien elders (bijvoorbeeld een admininterface) een relatie tot stand kan komen, dan MOET deze ook gesynchroniseerd worden.

Statuswijzigingen van informatieobjecten (drc-005)

Wanneer InformatieObject.verzenddatum een waarde heeft, dan zijn de waarden in bewerking en ter vaststelling voor InformatieObject.status NIET TOEGELATEN. Indien een dergelijke status gezet is voor de verzenddatum opgegeven wordt, dan moet de API een HTTP 400 foutbericht geven met status als veld in de invalid-params. De client MOET dan verzenddatum leeg laten of eerst de status wijzingen.

Gebruiksrechten op informatieobjecten (drc-006)

Indien er geen gebruiksrechtenvoorwaarden van toepassing zijn op een informatieobject, dan moet InformatieObject.indicatieGebruiksrechten op de waarde false gezet worden. Indien de voorwaarden (nog) niet bekend zijn, dan moet de indicatie op null gezet worden.

Om de indicatie op true te zetten, MOET je de resource Gebruiksrechten aanmaken in de API. Providers MOETEN bij het aanmaken van gebruiksrechten voor een informatieobject de indicatieGebruiksrechten van dat informatieobject op true zetten.

Indien de laatste gebruiksrechten op een informatieobject verwijderd worden, dan MOET de indicatie weer op null gezet worden.

Vertrouwelijkheidaanduiding van een informatieobject (drc-007)

Indien de client een vertrouwelijkheidaanduiding meegeeft bij het aanmaken of bewerken van een informatieobject, dan MOET de provider deze waarde toekennen. Indien de client deze niet expliciet toekent, dan MOET deze afgeleid worden uit InformatieOject.InformatieObjectType.vertrouwelijkheidaanduiding.

Een InformatieOject response van de provider MOET altijd een geldige waarde voor vertrouwelijkheidaanduiding bevatten. Een client MAG een waarde voor vertrouwelijkheidaanduiding meesturen.

Besluitregistratiecomponent

Besluitregistratiecomponenten (BRC) MOETEN aan twee aspecten voldoen:

 • de BRC openapi.yaml MOET volledig geïmplementeerd zijn

 • het run-time gedrag beschreven in deze standaard MOET correct geïmplementeerd zijn.

OpenAPI specificatie

Alle operaties beschreven in openapi.yaml MOETEN ondersteund worden en tot hetzelfde resultaat leiden als de referentie-implementatie van het BRC.

Het is NIET TOEGESTAAN om gebruik te maken van operaties die niet beschreven staan in deze OAS spec, of om uitbreidingen op operaties in welke vorm dan ook toe te voegen.

Run-time gedrag

Bepaalde gedrageningen kunnen niet in een OAS spec uitgedrukt worden omdat ze businesslogica bevatten. Deze gedragingen zijn hieronder beschreven en MOETEN zoals beschreven geïmplementeerd worden.

Valideren besluittype op de Besluit-resource (brc-001)

Bij het aanmaken (besluit_create) en bijwerken (besluit_update en besluit_partial_update) MOET de URL-referentie naar het besluittype gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het besluittype niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het BRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

(TODO: valideren dat het inderdaad om een besluittype resource gaat -> validatie aanscherpen)

Garanderen uniciteit verantwoordelijke_organisatie en identificatie op de Besluit-resource (brc-002)

Bij het aanmaken (besluit_create) MOET gevalideerd worden dat de combinatie identificatie en verantwoordelijke_organisatie uniek is, indien de identificatie door de consumer meegestuurd wordt.

Indien de identificatie niet door de consumer gestuurd wordt, dan MOET het BRC de identificatie genereren op een manier die garandeert dat de identificatie uniek is binnen de verantwoordelijke_organisatie.

Bij het bijwerken (besluit_update en besluit_partial_update) is het NIET TOEGESTAAN om identificatie en verantwoordelijke_organisatie te wijzingen.

Valideren informatieobject op de BesluitInformatieObject-resource (brc-003)

Bij het aanmaken (besluitinformatieobject_create) MOET de URL-referentie naar het informatieobject gevalideerd worden op het bestaan. Indien het ophalen van het informatieobject niet (uiteindelijk) resulteert in een HTTP 200 status code, MOET het BRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Er MOET gevalideerd worden dat de combinatie besluit en informatieobject niet eerder voorkomt. Indien deze al bestaat, dan MOET het BRC antwoorden met een HTTP 400 foutbericht.

Zaaktypecatalogus

Zaaktypecatalogi (ZTC) MOETEN aan twee aspecten voldoen:

 • de ZTC openapi.yaml MOET volledig geïmplementeerd zijn

 • het run-time gedrag beschreven in deze standaard MOET correct geïmplementeerd zijn.

Het ZTC haalt informatie uit selectielijsten en de Gemeentelijke Selectielijst

 1. Deze gegevens worden ontsloten in de VNG-referentielijsten-API. Op korte termijn zal deze API gesplitst worden in een referentielijsten-API en de selectielijst-API (waar deze nu nog 1 API is) #3 on Github.

OpenAPI specificatie

Alle operaties beschreven in openapi.yaml MOETEN ondersteund worden en tot hetzelfde resultaat leiden als de referentie-implementatie van het ZTC.

Het is NIET TOEGESTAAN om gebruik te maken van operaties die niet beschreven staan in deze OAS spec, of om uitbreidingen op operaties in welke vorm dan ook toe te voegen.

Run-time gedrag

Bepaalde gedrageningen kunnen niet in een OAS spec uitgedrukt worden omdat ze businesslogica bevatten. Deze gedragingen zijn hieronder beschreven en MOETEN zoals beschreven geïmplementeerd worden.

Valideren van Zaaktype (ztc-001)

Het attribuut Zaaktype.selectielijstProcestype MOET een URL-verwijzing naar de Procestype resource in de selectielijst-API zijn, indien ingevuld.

Valideren van Resultaattype (ztc-002)

Het attribuut Resultaattype.resultaattypeomschrijving MOET een URL-verwijzing naar de Resultaattypeomschrijving resource in de referentielijsten-API zijn. Het ZTC MOET de waarde van Resultaattypeomschrijving.omschrijving ontsluiten (uit de selectielijst) als alleen-lezen attribuut Resultaattype.omschrijvingGeneriek.

Het attribuut Resultaattype.selectielijstklasse MOET een URL-verwijzing zijn naar de Resultaat resource in de selectielijst-API. Tevens MOET dit resultaat horen bij het procestype geconfigureerd op Resultaattype.zaaktype.selectielijstProcestype.

Indien Resultaattype.archiefnominatie niet expliciet opgegeven wordt, dan MOET het ZTC deze afleiden uit Resultaat.waardering van de selectielijstklasse.

Indien Resultaattype.archiefactietermijn niet expliciet opgegeven wordt, dan MOET het ZTC deze afleiding uit Resultaat.bewaartermijn van de selectielijstklasse.

Resultaattype.brondatumArchiefprocedure

Het groepattribuut Resultaattype.brondatumArchiefprocedure parametriseert het bepalen van de brondatum voor de archiefactietermijn van een zaak. Deze parametrisering is aan validatieregels onderhevig:

 • Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze:
  • afleidingswijze MOET afgehandeld zijn indien de selectielijstklasse als procestermijn nihil heeft en vice versa
  • afleidingswijze MOET termijn zijn indien de selectielijstklasse als procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject heeft en vice versa
 • Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.datumkenmerk
  • MOET een waarde hebben als de afleidingswijze eigenschap, zaakobject of ander_datumkenmerk is
  • MAG GEEN waarde hebben in de andere gevallen
 • Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.einddatumBekend
  • MAG GEEN waarde hebben indien de afleidingswijze afgehandeld of termijn is
 • Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.objecttype
  • MOET een waarde hebben als de afleidingswijze zaakobject of ander_datumkenmerk is
  • MAG GEEN waarde hebben in de andere gevallen
 • Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.registratie
  • MOET een waarde hebben indien de afleidingswijze ander_datumkenmerk is
  • MAG GEEN waarde hebben in de andere gevallen
 • Resultaattype.brondatumArchiefprocedure.procestermijn
  • MOET een waarde hebben indien de afleidingswijze termijn is
  • MAG GEEN waarde hebben in de andere gevallen